Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2011

rachela
5453 5797 500
Reposted fromMiskaea Miskaea
rachela
6641 cb3b
Reposted bylolipop22gruebelzwangpiskraDumbletronkunioshikajimisspuppyeyeskikuchizonrian26thmeusocdbcjaskxdippizymgunt3wazatociotabnanaawanturaobasiesvartekunst
rachela
Play fullscreen
Reposted bymichalkoziolSulejmanfretkatamiTheYaibalapindemerrawruapartsomeothersonEni117

November 30 2011

rachela
1413 67d2
Reposted fromfretka fretka viaSulejman Sulejman

November 28 2011

rachela
5606 58a5
Reposted fromjustthewayyouare justthewayyouare viaMiskaea Miskaea
rachela
4596 0e48 500
Reposted byfarumsmuffMiskaea
rachela
Play fullscreen
Reposted byMiskaeafarum

November 27 2011

rachela
rachela
rachela
1544 0e8f
Reposted bypandorcia pandorcia
rachela
1466 2b0f
Reposted byaperture aperture
rachela
1448 8fef
Reposted bymisanthropyanonim

November 26 2011

rachela
0073 a8f8
Reposted fromMiskaea Miskaea viaAstralEmerald AstralEmerald
rachela
2888 3896
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viaAstralEmerald AstralEmerald
rachela
6841 a575
Reposted byslycessmerydocholerybupp4GarythebaseplumixsneakyxFloydTheBarber
rachela

November 25 2011

rachela
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu osiada ciasno na dnie serca, jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakari
Reposted fromMiskaea Miskaea

November 24 2011

rachela
8786 c648
Reposted fromsavor savor
rachela

November 23 2011

rachela
Reposted fromSulejman Sulejman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl